TR EN IR

کیفیت و محیط زیست

شرکت سهامی YILDIZ SUNTA MDF با ایده و هدف پیشتاز بودن در کیفیت ؛در نظام توسعه و پیشرفت نموده دنیا؛ با توسعه ادامه دار؛ فعالیتهای تحقیقاتی خود را در اولویت قرارداده و به طور کل در راستای کیفیت بدون قید و شرط ممنونیت مشتری را فراهم ساخته و در این زمینه هم به عنوان پیشتاز تلقی میشود.

با بدست اوردن ممنونیت بدون قید و شرط مشتری؛برای حفظ محیط زیست خود برای دور ماندن از هر نوع مواد اسیب دهنده تلاش نموده و در این زمینه برای حفظ محیط زیست با انتخاب مواد و تکنولوژی مناسب ضرر نرساندن به محیط زیست را هم شعار خود قرار داده است.با اماده سازی زمینه امنیتی کار و کارگر و با ایده به صفر رساندن تصادف و خطر کاری؛ تولید هر محصولمان طبق استانداردها از اهداف اصلی ما میباشد.

مدارک و اوراق

Belgelerimiz

Gost-r

Belgelerimiz

ISO 14001

Belgelerimiz

ISO 9001

Belgelerimiz

OHSAS 18001

Belgelerimiz

Warranty Certificate

Belgelerimiz

MoonLOC Registration Trademark

Belgelerimiz

Ham mdf 64122

Belgelerimiz

Ham Yonga Levha 31300

Belgelerimiz

Yonga Levha 31301

Belgelerimiz

MoonWOOD 64121

Belgelerimiz

MoonWOOD E-1

Belgelerimiz

Mega Engineerd Fiberboard

Belgelerimiz

Moonloc 64585

Belgelerimiz

Moonloc E-1

Belgelerimiz

Moonstandart Registration Trademark

Belgelerimiz

Moonmax Registration Trademark

Belgelerimiz

Moonstone Registration Trademark

Belgelerimiz

Moonmaximum Registration Trademark

Belgelerimiz

Moonuniversal Registration Trademark

Belgelerimiz

MoonWOOD Registration Trademark

Belgelerimiz

CE-1

Belgelerimiz

Laminat Parke Performans Belgesi

Belgelerimiz

Laminat Parke Etiketi

Belgelerimiz

ISO 27001-2013 (English)

Belgelerimiz

ISO 27001-2013 (Türkçe)